Category Archives: PHỎNG VẤN XIN VIỆC

Trình độ học vấn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm

Trình độ học vấn – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm Từ Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng việt Phát âm significant /sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt/ adjective quan trọng, nổi bật qualification /ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ noun bằng cấp hobby /ˈhobi/ noun sở thích accomplishment /əˈkʌm.plɪʃ.mənt/ noun thành tích retail /ˈriːteil/ noun ngành bán lẻ empire /ˈempaiə/ noun đế chế […]

Thành tựu đạt được – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm

Thành tựu đạt được – Tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm Từ Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng việt Phát âm overcome /əuvəˈkam/ verb vượt qua objective /əbˈdʒektiv/ noun mục tiêu focus (+ on…) /ˈfoukəs/ verb chú ý procurement /prəˈkjʊə.mənt/ noun thu mua distribution /ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/ noun sự phân phối quantity /ˈkwontəti/ noun số lượng […]

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon