Category Archives: NGỮ PHÁP TOEIC

Tổng hợp các Cấu trúc Tiếng Anh với V-ing luôn luôn gặp!

1. to admit + Ving : thừa nhận đã làm gì 2. togive up + Ving : từ bỏ/ cai làm cái gì 3. to avoid + Ving : tránh làm gì 4. to delay + Ving : trì hoãn 5. to deny + Ving :. phủ nhận 6. to enjoy + Ving : thích 7. to finish + Ving : hoàn thành 8. to keep  + Ving : tiếp tục, […]

Các phrasal verb (cụm động từ) thường gặp trong bài thi TOEIC!

Call in/on at one’s house: ghé thăm nhà ai Call at:ghé thăm Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm Call off:huỷ bỏ Call for:yêu cầu, mời gọi Care about:quan tâm, để ý tới Care for:muốn, thích, quan tâm chăm sóc Care for:thích, săn sóc Carry away:mang đi, phân phát Carry […]

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN PHẦN 1 Câu hỏi 1 : Since every penny of the grant………………spent on equipment, we started looking for volunteers to do the cleaning. A must have been      B would have been            C has been D had to be   Câu hỏi 2 : At […]

CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC MỚI NHẤT VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC MỚI NHẤT Các thay đổi về cấu trúc đề thi Toeic format mới CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC 2 KỸ NĂNG Cấu trúc bài thi Toeic 2 kỹ năng nghe nói gồm 200 câu hỏi và thời gian là trong 120 phút. Trong đó phần nghe (listening) có thời gian làm […]

Bài nghe buổi 3

Hội thoại mẫu  Hãy lắng nghe đoạn hội thoại trên và luyện tập theo nhé 1. Điện thoại cá nhân Script: A: May I speak with Lee? This is Ray. B: Lee here. A: Lee, I thought that was you. How’s it going? B: I am doing well. How can I help you? A: I […]

CẤU TRÚC: NOT ONLY……BUT ALSO. KHÔNG NHỮNG MÀ CÒN

CẤU TRÚC: NOT ONLY……BUT ALSO. KHÔNG NHỮNG MÀ CÒN   Robert is not only talented but also handsome. Robert không những thông mình mà còn đẹp trai. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. Beth plays not only the guitar but also the violin. Beth không những chơi ghi-ta mà còn choi vĩ cầm nữa. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. He […]

CẤU TRÚC: CAN’T STAND/ HELP/ BEAR/ RESIST + V-ING

CẤU TRÚC: CAN’T STAND/ HELP/ BEAR/ RESIST + V-ING KHÔNG NHỊN ĐƯỢC LÀM GÌ…     She can’t help going to school. Cô ấy không thể không đến trường. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. She can’t help going to school. Cô ấy không thể không đến trường. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. I can’t stand working with him. Tôi […]

CẤU TRÚC: S + FIND + IT + ADJ TO DO SOMETHING

CẤU TRÚC: S + FIND + IT + ADJ TO DO SOMETHING THẤY… ĐỂ LÀM GÌ…     I find it very difficult to learn about English. Tôi thấy nó rất khó để học tiếng anh. Your example: ……………………………………………………………………………………………………………………………. They found it easy to overcome that problem. Họ đã thấy nó dễ dàn để vượt […]

bài nghe buổi 2-teamwork

Nina: As you know, our team has grown a lot in the past year and we feel we need to address the diversity in the team. Brenda: How do you mean, ‘address the diversity’? Nina: Well, we all know that diversity in teams is a good thing, but it can also be a challenge for […]

Bài nghe buổi 3

At clothing store. S: Good morning, sir. May I help you? Chào ông. Ông cần gì ạ? J: Yes, I’d like to buy a white shirt. À, tôi muốn mua một áo sơ mi trắng. S: Yes, sir. I’d be glad to show you some. What size, please? Vâng thưa ông, để tôi cho ông xem vài cái. […]